Previous Next

Pozvánka na Dostálovy dny

Vážené kolegyně, kolegové,

s potěšením (a ve vztahu k současné epidemiologické situaci s opatrným optimismem) si dovolujeme pozvat všechny zájemce na v pořadí již 27. Dostálovy dny urgentní medicíny. Jejich konání je naplánováno od 20. do 22. října 2020 v Clarion Congress Hotelu Ostrava. Podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce, další info, včetně možnosti přihlášení a registrace pak na webových stránkách pořádající agentury Sanopharm.

Upravené doporučené postupy – návrhy k veřejné diskuzi a připomínkám

Vážené kolegyně a kolegové, výbor SUMMK předkládá k veřejné diskuzi a oponentuře dva výrazně rozšířené doporučené postupy.

Změny doporučeného postupu „Indikační kritéria a operační řízení letecké záchranné služby (LZS)“ se týkají zejména jednotné podoby tísňové výzvy pro leteckou výjezdovou skupinu. Návrh DP je stažení ZDE.

Doporučený postup „Systémové funkční hodnocení činnosti zdravotnické záchranné služby“ vznikl rozšířením doporučení, týkajícího se sledování kvality práce ZOS. Stanovuje jednotná funkční kritéria hodnocení práce ZZS jako celku. Návrh DP je ke stažení ZDE.

Připomínky k oběma doporučeným postupům zasílejte mailem kterémukoliv editorovi DP, případně na jakýkoliv kontakt naší Společnosti – viz ZDE, DO 30.9.2020.

Děkujeme, Výbor SUMMK

Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zástupci České společnosti popáleninové medicíny a Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP připravilo koncepci, která definuje jednotná pravidla postupu pro případ vzniku mimořádné události s velkým počtem popálených pacientů. Dokument zároveň přináší i návrh konkrétních kroků pro jednotlivé etapy zdravotní péče, a to ve formě karet.

Dokument je ke stažení v sekci Mezioborové doporučené postupy ve formátech standard“ (A4 na výšku) a brožura“ (2xA5)

Zápis z telekonference zástupců ZOS ZZS ČR

Zápis z telekonference ZDE.

Zápisy ze schůzí výboru

Do příslušné sekce přibyly zápisy ze 7. a 8. schůze výboru.

27.5.2020 – Den urgentní medicíny

Již třetím rokem slaví 27. května urgentní medicína svůj mezinárodní den – Emergency Medicine Day. I v celosvětovém měřítku je mladým oborem, ale tím, že zajišťuje nepřetržitou zdravotní péči, jak v terénu prostřednictvím zdravotnických záchranných služeb, tak  v nemocnici na urgentních příjmech, je důležitým prvkem systému zdravotní péče všude na světě. Evropská společnost urgentní medicíny (EUSEM), která vznik mezinárodního dne iniciovala, vydala k letošním oslavám pod mottem „Chceme více! – lékařů, sester, zdrojů“ následující prohlášení. Jako Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP a člen EUSEM se k němu připojujeme.

Za výbor SUMMK MUDr. Roman Gřegoř, MBA, předseda SUMMK

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., místopředseda SUMMK

MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., vědecký sekretář SUMMK

MUDr. Marek Slabý, MBA, předseda Asociace ZZS ČR

MUDr. Anatolij Truhlář, Ph.D., předseda České resuscitační rady, člen výboru SUMMK

MUDr. Vladislav Kutěj, MUDr. Jiří Knor, Ph.D., MUDr. Ondřej Franěk, MUDr. Jana Kubalová, MUDr. Eva Smržová – členové a členky výboru

Veřejnosti

V době pandemie koronaviru to byli často právě lékaři, sestry, záchranáři a další odborníci z oboru urgentní medicína, kteří v nepřetržitém režimu stáli v první linii a starali se o vaše bezpečí.

Lékaři urgentní medicíny jsou odborníky na zvládání mimořádných událostí, v zátěži umí zorganizovat vybavení, pomůcky i personální zdroje, aby celé společnosti – každému z vás – v případě potřeby poskytli léčbu, kterou potřebujete. V zemích, kde je urgentní medicína samostatnou specializací, je reakce na mimořádné situace lepší a efektivnější. Tam, kde je dostatek personálu, kde specializaci vedou kvalifikovaní lékaři urgentní medicíny, je i dostupnost kvalifikované pomoci, příjem a léčba pacientů plynulejší a výsledný stav lepší.

Dnes – 27. května – nejen oslavujeme urgentní medicínu, ale také žádáme vlády i vás, veřejnost, o podporu ve snaze zřízení plošné sítě urgentních příjmů a zajištění zdrojů pro tato pracoviště, včetně dostatku zdrojů pro sestry, záchranáře a další nezbytný personál tak, abychom byli schopni zajistit plynulou návaznost akutní zdravotní péče a tím i vaše bezpečí v jakékoliv tísňové situaci.

Jestliže souhlasíte, sdílejte prosím #emergencymedicineday

PNP u pacientů s vrozenými krvácivými chorobami

Spolu s Českou hematologickou společností ČLS JEP byl vydán nový doporučený postup – Mezioborové stanovisko pro přístup k pacientům s hemofilií a von Willebrandovou chorobou v přednemocniční péči (PNP).

Soubor je ke stažení zde:

V sobotu 9. května zemřel po dlouhé těžké nemoci MUDr. Josef Mucha

Pan doktor Mucha celý svůj profesní život spojil s urgentní medicínou, zrodem a transformací zdravotnické záchranné služby ve městě Brně a Jihomoravském kraji a s rozvojem ZZS v České republice.

V roce 1969 promoval na tehdejší lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Brno (dnes Masarykova univerzita Brno) a nastoupil na praxi jako sekundář do Nemocnice s poliklinikou Kroměříž a pak jako sekundář na Anesteziologicko-resuscitační kliniku Fakultní nemocnice s poliklinikou Brno (dnes Fakultní nemocnice u svaté Anny), svou praxi úspěšně završil specializací z Anesteziologie a resuscitace I. a II. stupně.

V roce 1981 se stal vedoucím lékařem Zdravotnické dopravní a záchranné služby Krajského ústavu národního zdraví Brno a v roce 1986 jejím ředitelem. Na tomto postu pracoval až do roku 2005, kdy se zasloužil o vznik jednotné ZZS Jihomoravského kraje. Ani po odchodu do důchodu nezanevřel na zdravotnickou záchrannou službu a až do roku 2010 vedl z pozice vedoucího lékaře Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK.

Pan doktor Mucha si neponechal svoje bohaté zkušenosti a erudici jen pro Jihomoravský kraj, od roku 1992 do roku 2004 byl aktivním a velmi platným členem výboru odborné společnosti Přednemocniční neodkladné péče a medicíny katastrof (později Urgentní medicíny a medicíny katastrof), České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a prezidentem Asociace zdravotnických záchranných a dopravních služeb ČR.

Při oslavách desetiletého výročí vzniku jednotné ZZS jsme se pana doktora ptali, co by popřál organizaci do budoucna. A jeho odpověď zněla:

„Aby měla osvíceného zřizovatele. Aby měla osvícené vedení a řízení. Aby měla dostatek vzdělaných a empatických pracovníků. A aby tito pracovníci v ZZS JmK pracovali rádi, s chutí, a pokud možno i s radostí.“

A přesně takový byl PAN DOKTOR Mucha. Osvícený, vzdělaný, empatický. Pracoval rád a s chutí. Pro mnohé z nás byl velkou inspirací a vzorem, za vše mu děkujeme. Bude nám chybět.

MUDr. Jana Kubalová, ZZS JmK

Výzva zájemcům o členství v Sekci operačního řízení (SOŘ) SUMMK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přestože je nyní doba COVIDová, svět se už snad zase začíná točit dál a tak dovolte, abychom vás oslovili i s „necovidovým“ tématem. 
Jak jsme už před časem avizovali, nastal čas posunout organizační strukturu našeho „zájmového kroužku“ na vyšší úroveň v podobě vzniku Sekce operačního řízení spol. UMMK (SOŘ). Zásadní výhodou je, že sekce (v podstatě jediný organizační „podútvar“, se kterým počítají stanovy ČLS JEP) představuje zcela legitimní odbornou reprezentaci činnosti ZOS. Činnost v sekci bude samozřejmě i nadále otevřená všem zájemcům, nicméně pro oficiální členství, jakož i pro možnost ucházet se o činnost ve vedení Sekce, je nutnou podmínkou členství ve Společnosti UMMK ČLS JEP. Jen připomínám, že přes tradiční název „mateřské“ ČLS JEP je naše společnost je otevřená všem zájemcům a má i sekci NLZP.

Jako první krok tedy nyní prosíme o vyplnění krátkého online dotazníčku, abychom se podle výsledku šetření mohli rozhodnout, jak postupovat dál.

Dotazník je k dispozici ZDE.

Případní zájemci o členství ve společnosti UMMK ČLS JEP se mohou přihlásit ONLINE ZDE

Pokud můžete, prosím informujte o chystaném vzniku Sekce co nejvíce potenciálních zájemců o členství v SOŘ.

Díky za pochopení a spolupráci

Za přípravný výbor Ondřej Franěk, Vladimír Švába, Jarka Krenčíková

19. Brněnské dny urgentní medicíny se letos uskuteční formou e-konference v termínu 21.-22.5.2020

Bližší informace na stránkách brnenske-dny.cz.