Výbor sekce stanovil několik základních oblastí, kterými se sekce zabývá. Do jednotlivých oblastí spadají již konkrétní projekty, jimiž se zabývají pracovní skupiny složené z členů sekce a externích spolupracovníků.

 

 nlzp-web-homepage-piktogram-vzdelavani

Vzdělávání

Činnost oblasti vzdělávání je zaměřena na zdravotnické pracovníky urgentní medicíny. Jejím cílem je zlepšovat pregraduální, postgraduální a kontinuální vzdělávání a přenášet informace z mezinárodního pole do České republiky v souladu s vizemi ČLS JEP SUMMK a s vizemi sekce NLZP. Jednou z hlavních vizí je vznik kompetenčního modelu vzdělávání, a tím zlepšení péče poskytované nelékařskými zdravotnickými pracovníky.

 

 nlzp-web-piktogram-konference

Konference

Pracovní skupina „konference“ se zabývá udělováním (doporučování udělení) odborné garance, organizováním a spolupořádáním odborných akcí, konferencí a seminářů. Skupina koordinuje účast členů sekce na odborných konferencích.

Členové pracovní skupiny zejména:

 – vytipovávají odborné akce, na kterých se sekce bude prezentovat,

– posuzují žádosti o odbornou záštitu nad odbornými akcemi,

– zasedají v odborných výborech odborných akcí, kterým sekce udělila odbornou garanci,

– předsedají přednáškovým blokům, které se zabývají odborností NLZP a jejich kompetencemi, pracovně-právní problematikou,       vzděláváním, apod.

– moderují panelové diskuse v rámci kongresů a konferencí,

– jsou vysíláni jako zvaní přednášející k přednesení postojů, závěrů a doporučení výboru sekce a jejich obhajování v diskusích,

– doporučují aktivní přednášející jako reprezentanty NLZP z České republiky pro mezinárodní odborné akce.

 

 nlzp-web-piktogram-organizacni-cinnost

Organizační činnosti

Oblast Organizační činnosti zahrnuje agendu, která je zásadní pro činnost Sekce NLZP – zejména se jedná o samotné řízení činnosti sekce prostřednictvím jejího výboru, koordinaci jednotlivých pracovních skupin a jejich projektů, a spolupráci s výborem SUMMK.

Zároveň do této oblasti patří agenda podporující činnost sekce – péče o členskou základnu, PR sekce či spolupráce s ostatními odbornými a profesními subjekty.

 

 nlzp-web-piktogram-legislativni-cinnost  

Legislativní činnosti

Oblast legislativní činnosti je pro změnu současného systému stěžejní. Sekce NLZP má zájem aktivně se podílet na tvorbě legislativy týkající se nelékařských zdravotnických pracovníků. Zájmem sekce NLZP je odborná část legislativy (např. kompetence), nikoliv pracovně právní vztahy apod.

 

 nlzp-web-homepage-piktogram-veda

Odborné činnosti

Vědecko – výzkumná činnost je nedílnou součástí rozvoje urgentní medicíny a přednemocniční neodkladné péče. Úkolem Sekce NLZP je podporovat a iniciovat výzkumné aktivity realizované především nelékařskými zdravotnickými pracovníky v prostředí urgentní medicíny. Vědecko – výzkumné projekty a jejich výsledky jsou podkladem medicíny založené na důkazech, na jejichž principech stojí správná klinická praxe.

Publikační činnost představuje klíčový nástroj distribuce nových poznatků z oblasti urgentní medicíny koncovým uživatelům. Základním úkolem sekce je podpora publikační činnosti nelekařských zdravotnických pracovníků v oblasti přednemocniční neodkladné péče a urgentní medicíny. Úkolem sekce je podpora a realizace odborných publikací zpracovaných pro domácí a zahraniční periodika, včetně spolupráce při tvorbě odborných monografií.

Překladatelská činnost je důležitým nástrojem sekce zajišťující dostupnost českých překladů zahraničních publikací. V rámci překladatelské činnosti se sekce podílí na překladu zahraničních doporučených postupů a jiných dokumentů.