INFORMACE PRO ČLENY SPOLEČNOSTI

29. 1. 2017

Na Lékařské fakultě v Hradci Králové bude probíhat předatestační kurz v oboru Urgentní medicína, který je určen pro lékaře zařazené do oboru po říjnu 2013. Tento kurz je povinný v rámci přípravy k atestaci a má platnost pět let. Kurz je rozložen do měsíců březen, duben a květen v těchto termínech: 13.-17.3.2017, 3.-7.4.2017 a 15.-19.5.2017. Zájemce prosím, aby se přihlásili přes webové stránky. Bližší info poskytne MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS, Garant oboru UM na Lékařské fakultě v Hradci Králové, jaromir.koci@fnhk.cz.

20.10.2016

Nově jsou připraveny k odborné diskuzi a veřejné oponentuře doporučené postupy "Používání NACA skóre v podmínkách PNP" a "Poskytování informací o obvyklém postupu". Připomínky prosíme zaslat to 20. 1. 2017 na adresu info@urgmed.cz a v kopii na ondrej.franek@zzshmp.cz.

06.06.2016

Aktualizované informace o postgraduálním vzdělávání a činnost Specializační oborové rady (SOR) najdete ZDE.

14.08.2015

Ve Věstníku MZ ČR, částka 5/2015, byl publikován vzdělávací program oboru Urgentní medicína.  Ke stažení ZDE (PDF.)

07.07.2015

S ohledem na to, že na jedné straně byla velká část doporučení, stanovených v DP Správná praxe ZOS, přejata při tvorbě legislativy o ZZS, a na druhé straně vzniká stále silnější tlak na existenci nástrojů, vhodných pro vzájemné porovnání a měření kvality práce ZOS, navrhuje Výbor transformaci původního DP "Správná praxe ZOS" do podoby DP "Kvalitativní hodnocení práce ZOS", který předkládáme k veřejné diskuzi. Připomínky prosíme zaslat to 30.9.2015 na adresu info@urgmed.cz a v kopii na ondrej.franek@zzshmp.cz.

10.5.2015

Věstník MZ ČR 4/2015 (požadavky na činnost urgentního příjmu) ZDE.

08.03.2015

Odpověď MUDr. Mrozka (VR ČLK) na žádost Výboru o odvolání MUDr. Schwarze z vědecké rady ČLK ZDE.

08.03.2015

Dopisy pro podporu ustanovení oboru UM a MK jako základního oboru - MZ, ČLK, ČLS

27.11.2014

Zpráva o činnosti Výboru za uplynulé volební období ZDE (formát pdf), informace vědeckého sekteráře ZDE, zápis z členské schůze ZDE, prezenční listina členské schůze ZDE.

10.08.2014

20.9.2014 proběhne Kurs vybraných kapitol z urgentní medicíny pro členy Sekce mladých lékařů naší společnost. Pozvánka ZDE.

28.07.2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k dotazům ohledně vzdělávacího programu (VP) a termínu jeho zveřejnění si dovolujeme vás informovat o aktuální situaci v této oblasti:

Výbor Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP vypracoval návrh vzdělávacího programu pro základní obor s prostupností ze čtyř kmenů (interního, anesteziologického, chirurgického a kmene pro všeobecné praktické lékařství), jakož i revizi specializačního kurzu a ostatních teoretických kurzů (m.j. zařazení mezinárodně uznávaných kurzů  ALS - Advanced Life Support a ATLS - Advanced Trauma Life Support - do požadavků VP). Po připomínkovém řízení za účasti ostatních subjektů (vedoucí pracovníci urgentních příjmů v ČR, zástupci katedry UMMK IPVZ) byly obsahové připomínky vypořádány a návrh vzdělávacího programu byl odeslán na MZ ČR, Odbor vědy a lékařských povolání. Od počátku roku 2014 byly ve spolupráci s MZ ČR vypořádávány formální připomínky a definitivní verze programu pak byla schválena na redakční radě vzdělávacích programů 27. 5.  2014, kde byli za obor UM přítomni MUDr. Marek Slabý, předseda AZZS ČR a MUDr. Otakar Buda, MBA za oborovou akreditační komisi. Všechny schválené nové či aktualizované vzdělávací programy jsou nyní v připomínkovém řízení na MZ ČR a poté budou zveřejněny ve Věstníku MZ.

I přes četné dotazy na MZ ze strany výboru bohužel nejsme schopni tento postup nijak urychlit.

Za výbor
MUDr. Jana Šeblová, Ph.D.
předsedkyně ČLS JEP - SUMMK

 

08.04.2013

Oznámení o vzniku Sekce mladých lékařů oboru UMMK je ke stažení ZDE.

08.04.2013

MZd opět odmítlo snahu výboru zařadit obor UM a MK do spektra základních oborů. Dokumenty doby: žádost Výboru, dobrozdání EuSEM a EUMS, vyjádření MZd.

17.2.2013

Informace o možnosti zařazení do oboru UMMK pro kolegy, kteří mají atestaci resp. specializovanou způsobilost v základním oboru a dostatečnou praxi, ale vlivem chybníé legislativy nesplňují aktuálně platné požadavky pro zařazení do oboru.

10.12.2012

Byl publikován draft aktualizované verze doporučeného postupu Telefonicky asistovaná první pomoc - TAPP. Připomínky zasílejte do 30.3.2012 na adresu info@urgmed.cz.

09.02.2012

Výbory společností ČLS JEP Urgentní medicíny a medicíny katastrof  a České gynekologicko-porodnické společnosti jednaly o Protokolu o převozu rodičky s rizikovými a patologickými stavy v těhotenství na pracoviště vyššího typu.
Zveřejňujeme formulář, schválený oběma společnostmi. Použití formuláře je volitelné, ale dle našeho názoru může pomoci stanovit odpovědnost v případech zajištěných převozů na gynekologicko-porodnické pracoviště vyššího typu, pokud je převoz realizován posádkou záchranné služby.

23.01.2012

Dobrá zpráva pro kolegy, kteří získali odbornou způsobilost před 2.4.2004 - viz ZDE.

14.11.2011

Výbor Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof a MUDr. J. Knor jako předseda akreditační komise se obrátili na MZ ČR, odbor vědy a vzdělávání s prosbou o zařazení lékařů s I. atestací, avšak bez potvrzení o specializované způsobilosti, do oboru urgentní medicína, aby mohli absolvovat vzdělávací program a splnit podmínky atestační zkoušky. Tito lékaři pracují na zdravotnických záchranných službách dle dřívějších předpisů a pro některé již není možné získat specializovanou způsobilost ve svém původním oboru. Zveřejňujeme zádost Výboru (ZDE) a dopis předesedy akreditační komise (ZDE), a také zamítavou odpověď MZ ČR (ZDE).

31.07.2011

Prosíme kolegy o připomínky k návrhu úpravy stanov ČLS JEP v termínu do 15.9.2011.

09.07.2011

Prosíme kolegy, kteří mají atestaci I. stupně ze základního oboru, pracují na záchranné službě a mají zájem o absolvování certifikovaného kurzu urgentní medicíny (= nástavbové atestace), avšak nezažádali včas o vydání potvrzení o specializované způsobilosti, aby se co nejdříve přihlásili na mailové adresy: jana.seblova@uszssk.cz nebo jiri.knor@uszssk.cz. V současné době jednáme s MZ ČR - Odborem vědy a vzdělávání o výjimku a umožnění přístupu ke zvýšení kvalifikace těchto lékařů.

23.06.2011

Na základě rozhodnutí svých členů byla v červnu 2011 zrušena sekce urgentních příjmů naší společnosti.

24.05.2011

Bylo publikováno Programové prohlášení Výboru pro roky 2011 - 2015

Letošní Dostálovy dny proběhnou od 11. do 12.12.2011 v Ostravě. Bližší informace budou následovat.

20.05.2011

Byly publikovány revidované verze doporučených postupů Neodkladná resuscitace (č.2) a Telefonicky asistovaná první pomoc (č. 12).

05.02.2011

Zápis z členské schůze z října 2011 je k dispozici ZDE.

05.01.2011

V těchto dnech jsou rozesílány volební lísky druhého kola voleb do výboru naší společnosti. Bližší informace o druhém kole a seznam postoupivších kandidátů najdete ZDE.

28.12.2010

K odborné diskuzi jsou k dispozici revidované verze doporučených postupů Neodkladná resuscitace (č.2) a Telefonicky asistovaná první pomoc (č. 12). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

15.11.2010

V souvislosti s připravovanými volbami nového výboru byl k 15.11.2010 aktualizován seznam členů Společnosti - prosíme zkontrolujte, zda jste v něm uvedeni a zda vedené údaje souhlasí se skutečností.

28.10.2010

Zpráva o činnosti Výboru ČLS-JEP, spol. UMMK je k dispozici ZDE.

21.06.2010

V rámci letošních Dostálových dní se uskuteční členská schůze ČLS JEP - spol. UMMK. 

01.04.2010

K veřejnému připomínkování představujeme návrh doporučeného postupu MÍRNÁ HYPOTERMIE V PNP U PACIENTŮ PO NZO (formát pdf). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

08.09.2009

Na základě korespondence s MZd vydává výbor stanovisko k uznání specializované způsobilosti u kolegů, kteří složili atestaci z oboru Urgentní medicína do roku 2004.

20.07.2009

K veřejnému připomínkování představujeme návrh inovace doporučeného postupu ORGANIZACE VSTUPU PACIENTŮ DO NEMOCNICE PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH (formát doc). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

01.07.2009

K veřejnému připomínkování představujeme návrh inovace doporučeného postupu OŠETŘENÍ PACIENTA SE ZÁVAŽNÝM TRAUMATEM V PNP (formát pdf). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

19.04.2009

K veřejnému připomínkování představujeme návrh inovace doporučeného postupu PNP O PACIENTY S AKUTNÍM MOZKOVÝM INFARKTEM (formát pdf). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

04.02.2009

K veřejnému připomínkování představujeme návrh inovace doporučeného postupu NEODKLADNÁ RESUSCITACE (formát pdf). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

31.01.2009

Souhrn kvalifikačních předpokladů pro lékaře pracující v PNP - stanovisko Výboru z 21.1.2009.

Další aktualizace stránek věnovaných moderní výuce neodkladné resuscitace je k dispozici na webu 3. LF UK - ZÁKLADNÍ RESUSCITACE a ROZŠÍŘENÁ RESUSCITACE.

07.11.2008

K veřejnému připomínkování představujeme návrh doporučeného postupu KRITÉRIA PRO SMĚROVÁNÍ PACIENTŮ SE ZÁVAŽNÝM ÚRAZEM (formát pdf). Připomínky zasílejte mailem na adresu výboru, tj. info@urgmed.cz.

10.07.2008

Připomínky Výboru k návrhům zákonů o ZZS a o zdrav. službách ZDE

12.06.2008

Témata pro Dostálovy dny 2008: KPCR, TANR, hypotermie, 10 let oboru Urgentní medicína, Nové doporučené postupy, Varia. Více ZDE

07.06.2008

K dispozici je finální návrh jednotného evropského vzdělávacího programu pro obor Urgentní medicína - ke stažení ZDE (anglicky, formát pdf).

20.05.2008

Díky našemu přidruženému členství v EuSEM je možné přihlásit se na 5. kongres EuSEM v Mnichově v září 2008 do 16.6.2008 za zvýhodněnou cenu!!!

12.02.2008

Stránka věnovaná výuce neodkladné resuscitace včetně videoukázek z filmu NEODKLADNÁ RESUSCITACE je k dispozici na webu 3. LF UK ZDE.

01.02.2008

Některé informace o REGISTRU DĚTSKÝCH TRAUMAT a požadavcích kladených v této souvislosti na ZZS. 

14.11.2007

Kontakt na distributora filmu NEODKLADNÁ RESUSCITACE: TM studio, Vlašimská 455, 256 01 Benešov, tel.: 317 729 492, 317 729 493, MT: 602 348 291, e-mail: produkce@tmstudio.cz

29.06.2007

K dispozici je první informace a přihláška na Dostálovy dny 2007.

25.06.2007

K "veřejné oponentuře" je předložen návrh aktualizace doporučeného postupu neodkladná resuscitace. V rámci ní má každý člen Společnosti možnost zaslat k materiál připomínky. Ty budou zpracovány a  informace o jejich přijetí nebo důvodech nepřijetí bude součástí závěrečné zprávy. Připomínky jsou očekávány do 30.9.2007 na mailové adrese info@urgmed.cz.

28.05.2007

Výbor odborné společnosti doporučuje lékařům, aby t.č. nežádali o uznání specializované způsobilosti v oboru urgentní medicína, pokud nemají atestaci v tomto oboru. MZ připravuje Vyhlášku k získávání specializované způsobilosti (a to i v oboru UM) dle zákona č.95/2004, jež bude novelizován na základě nových směrnic EU, jež je ČR povinna aplikovat do svého právního řádu. V současné době nic nebrání lékařům doposud vykonávajícím činnosti v ZZS, aby v poskytování PNP pokračovali. O vydání rozhodnutí ve věci specializované způsobilosti žádá registrující orgán (odbor zdravotnictví kraje) pouze tehdy, má-li tento důvodné pochybnosti o specializované způsobilosti k výkonu činnosti v daném oboru. O dalších krocích a případných změnách budou členové odborné společnosti informováni prostřednictvím výboru ČSUM nebo prostřednictvím odkazů na oficiální materiály odboru vědy a vzdělávání MZ v této věci.

04.03.2007

K "veřejné oponentuře" byly předloženy návrhy stanoviska Výboru Správná praxe operačního střediska a doporučeného postupu Telefonicky asistovaná první pomoc. V rámci ní má každý člen Společnosti možnost zaslat k materiálům připomínky. Ty budou zpracovány a  informace o jejich přijetí nebo důvodech nepřijetí bude součástí závěrečné zprávy. Připomínky jsou očekávány do 10.4.2007 na mailové adrese info@urgmed.cz.

04.12.2006

Proběhlo první kolo voleb do výboru Společnosti -  viz zápis. Volební lístky pro druhé kolo jsou rozesílány v těchto dnech. 

15.11.2006

V těchto dnech obdrží všichni členové Společnosti obálku s volebním lístkem, pomocí kterého mohou zvolit členy nového výboru Společnosti pro období 2007 - 2011. Volba je dvoukolová, do druhého kola postupuje 15 kandidátů s největším počtem hlasů.

1.11.2005

Informace o slevách na členské příspěvky ČLK JEP (*.doc) ZDE

Na DD 2005 vznikla skupina pro přípravu sekce medicíny katastrof v rámci naši společnosti - zájemci kontaktujte prim. Urbánka, urbanek@zzsjmk.cz

11.7.2005

Stanovisko ČLK k sepsání negativního reverzu výjezdovou skupinou RZP (*.doc) ZDE

9.5.2005

Stanovisko ČLK k případům, kdy je lékař během ošetřování pacienta vyzván k dalšímu výjezdu k jinému pacientovi (scan) strana 1  strana 2

1.1.2005

Rokem 2005 vstupuje v platnost nový statistický výkaz A(MZ)1-01 pro obor ZZS. Data je nutné sbírat již od 1.1.2005. Bližší informace poskytnou krajská pracoviště ÚZIS.

15.2.2004

Naše společnost obdržela nabídku Velvyslanectví státu Izrael na účast v "České lékařské misi do Izraele". Jedná se o týden trvající pobyt zaměřený jednak na účast na konferenci BioTech Israel 2004, jednak na další odborný program (návštěvy špičkových zdravotnických pracovišť a dalších míst podle přání účastníků a možností). Součástí je ovšem i několik kulturně-poznávacích výjezdů. Bližší informace ZDE, program a cenová nabídka ZDE

20.12.2003

Definitivní podoba návrhu nové datové sady pro ÚZIS - předloženo MZd k posouzení.

8.9.2003

Jako přípravu k workshopu Statistika ZZS na X. Dostálových dnech si můžete stáhnout aktuální návrh nové datové sady pro ÚZIS (zamýšleno jako náhrada odborné části stávajícího výkazu AM(Z)01)

21.8.2003

Výbor odborné společnosti žádá všechny členy, aby udržovali svoji kontaktní adresu aktuální. 

Pokud dojde ke změněn bydliště, prosíme sdělte nové údaje na adresu Česká lékařská společnost JEP, členská evidence, Sokolská 31, 120 26 Praha, mail cls@cls.cz

Pokud je odesílána korespondence, je adresována na domácí bydliště. Pokud bydliště nesouhlasí, korespondence se vrací zpět nedoručena. V současné době jde především o  kolegy: Cinertová M., Lessy H., Tůma L., Nešněrová Z., Dvořák B. 

Děkujeme. Výbor ČSUM a MK

16.06.2003

Jublijení X. Dostálovy dny budou letos na tradičním místě v Hradci nad Moravicí, 8.-9.X.2003. Blíže viz speciální informační stránky.

05.05.2003

Výbor Společnosti UM a MK vydal toto prohlášení k beprecedentnímu napadení lékaře ZZS, ke kterému došlo 27.dubna v Praze.

24.04.2003

V rubrice Zápisy ze schůzí výboru je k dispozici zápis z 3. jednání výboru v Brně

18.04.2003

Pro zájemce o účast na II. středoevropském kongresu Urgentní medicíny se podařilo zajistit snížení kongresového poplatku na 250 EUR. Jde letos o nejvýznamnější evropskou oborovou akci, pořádanou svorně a nerozborně European Society for Emergency Medicine (EuSEM) a National Association of EMS Physicians (NAEMSP) v září v Barceloně

03.03.2003

Výbor odborné společnosti vydal stanovisko k obsazování vedoucích funkcí lékaři bez požadavku na odbornost v oboru UM a MK. Stanovisko bylo rozesláno hejtmanům všech krajů a primátorovi hl.m. Prahy, v kopii na Ministerstvo zdravotnictví.